DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 25-06-2009
NIEUW: PLATFORM NATUURBEGRAVEN NEDERLAND

Tijdens een studiereis
'Natuurbegraven Engeland'
is het Platform Natuurbegraven Nederland opgericht. Het Platform bestaat uit eigenaren/beheerders van bos/natuurbezit en natuurbegraafplaatsen, landschapsarchitecten en representanten van de uitvaartbranche.


Een van de eerste initiatieven van het platform is een reactie op het rapport ‘Terug naar de natuur. Mogelijke effecten en juridische aspecten t.a.v. natuurbegraven, asverstrooien en urnbijzetting in natuurgebieden’, dat begin april werd uitgebracht door Alterra Wageningen UR.

Alterra deed onderzoek naar natuurbegraven in opdracht van minister Verburg. Belangrijkste conclusie van dit rapport is dat de milieubelasting van het begraven van resten en asurnen en het verstrooien van crematieas in natuurterreinen verwaarloosbaar is. Echter: ‘De dosering van sommige metalen kan op bepaalde plekken waar as wordt verspreid zorgwekkend zijn.’ Vooral in voedselarme en matige voedselrijke natuurtypen zijn deze effecten niet verwaarloosbaar. Dan kan er ‘vermesting’ optreden. As bevat fosfaat en calcium. Op zich zijn dit goede meststoffen, maar niet voor gebieden met arme bodems.

De effecten van begraven in de natuur zijn verwaarloosbaar mits er begraven wordt in een dichtheid van maximaal tachtig graven per hectare. Ook is het raadzaam om dieper te begraven dan de wettelijk vereiste minimale diepte, om grafverstoring door vossen, wilde zwijnen en loslopende honden te voorkomen.

Wonderlijk is dat in de pers de term 'verwaarloosbaar' werd omgezet in 'aanzienlijk'. ‘Menselijke resten in de vorm van lijken of as belasten de natuur aanzienlijk,’ begint het ANP-bericht van 2 april 2009. ‘Verstrooiing van as is niet goed voor de natuur’, kopt de Volkskrant op haar site. Reden voor het platform te reageren, met het volgende statement als uitgangspunt: ‘Natuurbegraven kan bijdragen aan uitbreiding, verbetering en instandhouding van de kwaliteit van bos en natuur in Nederland.’

Het platform zegt dat natuurbegraven de minst verstorende vorm van natuurgebruik is, ‘aanmerkelijk minder dan bij andere vormen van natuurgebruik’ en pleit onder andere voor ‘beleids- en beheersplannen voor natuurbegraafplaatsen die integraal onderdeel zijn van de beleids- en beheersplannen voor bos-, natuur- en landschapsgebieden waarvan ze deel uitmaken’ en ‘verkenning van mogelijkheden tot certificering van natuurbegraafplaatsen in bos, natuur en landschap in Nederland’.


Terug naar archief...